IV CONCURS FOTOGRÀFIC: Guanya la teva xapa de cava amb #concurscellers

BASES LEGALS DEL SORTEIG

 

1- EMPRESA RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓ

 

Cellers Carol Vallès S.L, amb domicili social a C/ Can Parellada s/n, Can Cartró (Subirats), Barcelona 08739, realitza la present promoció sota el títol de “IV CONCURS FOTOGRÀFIC” i la desenvoluparà exclusivament al territori de Catalunya, amb conformitat amb l’establert a les presents bases.

 

2- DATES DE LA PROMOCIÓ

 

Les imatges se seleccionaran d’entre les pujades a Facebook, Twitter i Instagram amb el hashtag #concurscellers entre el 14 de març a les 10 h i el dia 5 d’abril a les 12 h. No es tindran en compte fotografies penjades fora d’aquest marge.

 

3- ÀMBIT DEL CONCURS

 

La promoció es desenvoluparà únicament a Catalunya i només hi podran participar aquelles persones que hi resideixin.

 

4- PREMI

 

El premi del concurs és una caixa de 6 ampolles de cava. Carol Vallès no es fa responsable de l’ús que el guanyador en faci, nogensmenys recomana el consum responsable.

 

També podrà veure la seva fotografia impresa en les plaques de cava de Carol Vallès.

 

Un jurat format per membres de Carol Vallès seleccionarà les fotografies guanyadores, que podran gaudir del premi corresponent. El premi s’entregarà al guanyador durant la 16a Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava de Cellers Carol Vallès. Les despeses de transport no queden cobertes. Les persones afortunades no podran bescanviar el seu premi per diners en metàl·lic o per un altre premi o compensació diferent. L’organització es reserva el dret, en cas de problemes de gestió, de canviar el premi establert per un altre d’igual o superior valor i categoria.

 

5- COM PARTICIPAR

 

Els passos requerits per participar són els següents:

 

  1. Fes una foto amb temàtica de vinya, cava o Penedès.
  2. Comparteix-la amb l’etiqueta #concurscellers.

 

No hi ha límit de participacions per usuari. Les fotografies que publiquin els participants hauran de ser originals i inèdites. Tot participant garantirà ser l’únic autor de la/les fotografies que presenta al concurs i titular de tots els drets d’autor sobre les mateixes. Així mateix, en tant que autor de la mateixa, serà responsabilitat del participant obtenir el consentiment exprés i inequívoc de les persones que apareguin a les fotografies, així com també el consentiment per pujar-la, exhibir-la i compartir-la, a menys que dita fotografia hagi estat realitzada en un lloc públic i en la forma legalment establerta a la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del Dret a l’honor, integritat i pròpia imatge.

 

6- COMUNICACIÓ DE L’OBTENCIÓ DELS PREMIS

 

Carol Vallès es posarà en contacte amb les persones guanyadores a través dels missatges privats de Facebook, Twitter o Instagram amb l’usuari corresponent. En cas que dins un plaç de 3 dies hàbils des del primer intent no s’hagi pogut contactar, es passarà a contactar amb els suplents. El premi es pot declarar desert si no és possible contactar amb ningú passats 10 dies hàbils.

 

Els guanyadors poden posar-se en contacte amb l’organització per reclamar el seu premi enviant un missatge privat a les xarxes de Cellers Carol (/cellerscarol) o un correu electrònic a info@cellerscarol.com.

 

7- ASPECTES LEGALS I ALTRES CONSIDERACIONS

 

Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent i per les presents bases.

 

No podran participar en aquesta promoció els empleats de Carol Vallès ni els seus familiars de primer grau. Tampoc podrà participar en aquesta promoció cap empleat o familiar de primer grau de cap empesa que hagi col·laborat en el disseny o execució de la mateixa.

 

La mera participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les presents bases sense cap reserva.

 

Segons el que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’organització informa als participants que les dades personals aportades durant la promoció seran incorporades i enregistrades sota la responsabilitat de l’empresa amb la finalitat de poder-les gestionar pel present sorteig, així com per enviar-los qualsevol informació posterior de caràcter publicitari dels seus serveis i productes que puguin resultar del seu interès, podent revocar en tot cas el consentiment prestat per l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment i/o exercir els seus drets d’accés, cancelació, rectificació i oposició enviant un correu electrònic a info@cellerscarol.com.

 

Carol Vallès queda eximit de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, situació que es posaria a coneixement dels participants.

 

Els participants consenten automàticament, al participar en la present promoció, a que Carol Vallès utilitzi el seu nom en qualsevol tipus de publicitat o publicació a internet o a qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui amb finalitats comercials o informatives, sempre que aquestes es relacionin amb la promoció, sense que tinguin dret a rebre per ells cap percepció o contraprestació, i sense que l’esmentada autorització estigui limitada geogràfica o temporalment.

 

Carol Vallès es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premi, sempre que els mateixos estiguin justificats, comprometent-se a comunicar les noves condicions als participants ja inscrits.

 

Carol Vallès es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol persona que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

8- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La simple participació a la promoció implica l’acceptació de les presents bases i en particular de l’avís de protecció de dades i de cessió de drets d’imatge, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència, Carol Vallès quedarà eximida del compliment de l’obligació amb aquest participant.